Säännöt

Pyylammin sukuseura ry:n säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§
Yhdistyksen nimi on Pyylammin sukuseura ry, jonka kotipaikka on Alavus. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.


Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää Alavuden Pyylammin talon perustajan, Antti Matinpoika Pyylammin s.1682 suvun jäsenistöä, sen vaiheita, historiaa, vaalia suku- ja sukulaisuusperinteitä sekä edistää jäsenten välistä yhteenkuuluvaisuutta.


Sukuseura toteuttaa tarkoitustaan:
– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaa edistäviä samantapaisia tilaisuuksia,
– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
– auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja henkilöiden kuulumista sukuun ja saattamalla tulokset sukulaisten tietoon,
– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,
– pitämällä luetteloa ja arkistoa suvun jäsenistä,
– edistämällä eri tavoin suvun jäsenten välistä yhteenkuuluvuutta kunnioittaen itse kunkin oikeutta ja vapautta säilyttää loukkaamattomana omat vakaumuksensa ja tapansa välttäen samalla näihin liittyviä kannanottoja kuten esimerkiksi kansallisuuteen, kieleen, syntyperään, uskontoon, puolueisiin, politiikkaan, aatteelliseen, vakaumukseen liittyvissä tai muutoinkin yhteenkuuluvuutta vähentävissä asioissa. Näistä aiheista voidaan kuitenkin järjestää ennalta ilmoitettuja erillisiä kokouksia.

Sukuseura voi toiminnan tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, perustaa rahastoja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä hankkia ja vastaanottaa suvun vaiheisiin liittyvää ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

II Sukuseuran jäsenet


Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka:
– on isän tai äidin puolelta edellä 2§:ssä mainitun Antti Matinpoika Pyylammin jälkeläinen alenevassa polvessa tai
– on edellä mainittujen henkilöiden puoliso tai ottolapsi. Edellä mainitut henkilöt hyväksyy jäseneksi sukuseuran hallitus. Lisäksi sukuseuran kokous voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, jonka sukulaisuusedellytyksiä ei voida sitovasti osoittaa, mutta siihen on todennäköisiä perusteita tai joka toiminnallaan on sukuseuralle hyödyllinen.

Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa sukuseuran toimintaan läheisesti liittyvä rekisteröity sukuseura tai muu rekisteröity yhdistys, jonka sukuseuran kokous hyväksyy.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa sukuseurasta mikäli:
– ilmenee pitäviä todisteita, jotka osoittavat, ettei hän täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja,
– jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen,
– toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa sukuseuran mainetta.
Erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.


Varsinaisilta ja yhteisö jäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päättää seuran varsinainen sukukokous. Hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta sairauden, asevelvollisuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi.


Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsen- ja liittymismaksuista.


Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

III Sukuseuran hallinto ja nimenkirjoitus


Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sukuseuran varsinaisen sukukokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä, joiden toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan eri sukuhaaroista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran jäsenistä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

IV Sukuseuran tilit

10§
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkistajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

V Sukuseuran kokoukset

11§
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kunkin jäsenen tiedossa olevaan osoitteeseen/sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla kutsu seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä.

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Sukuseuran kokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla yhteisöjäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajalle.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (4 – 8 jäsentä)  8§:n 1 momentin mukaisesti
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10. Käsitellään sukuseuran jäseneksi liittymisasiat 4§:n mukaisesti
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään  kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

VI Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

13§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseura voidaan purkaa, jos vähintään sama äänten (2/3) enemmistö kannattaa sitä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä perättäisessä sukuseuran kokouksessa.

14§
Sukuseuran purkautuessa sen varat käytetään sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

15§
Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

(Säännöt hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 05.10.2006)